Historie Tělocvičné jednoty Sokol Malenovice

 • 1891

  Založení Tělocvičné jednoty

  Tělocvičná jednota Sokol vznikla v Malenovicích v květnu 1891. Zakládajícími členy byli pokrokoví občané Pelhřim Jarolímek zvolený později prvním starostou Jednoty, dále Josef Ohnutek a Čeněk Přikryl. Ve zprávě o valné schůzi TJ Sokol v Malenovicích konané 1. ledna 1892 se uvádí, že Jednota byla založena celkem 8. členy. Kromě zakládajících členů měla Jednota po prvním roce působení 31 činných a 18 přispívajících členů. Tělocvičné nářadí bylo zakoupeno asi za 270 zlatých z části vypůjčených ze záložny

 • 1892

  První veřejné cvičení

  K prvnímu veřejnému cvičení došlo 6. července 1892 na Skalce za účasti dalších sokolských jednot. První prapor zakoupila Jednota v r. 1892. Prvním náčelníkem byl učitel Leopold Příhoda z Louk. První náčelnicí byla Františka Řiháková - Kladníčková.

 • 1893

  Ještě nemáme tělocvičnu ale rozrůstáme se

  Nejprve se cvičilo v obecním hostinci na dnešním Jarolímkově náměstí v budově, které se říká „radnice“ (dnes již neexistuje). Místnost měla tak nízké stropy, že cvičící si museli vykopat pod hrazdou 1,5 m hlubokou jámu, která se po cvičení zakrývala. Koncem roku 1893 měla Jednota již 70 členů

 • 1897

  Založen oddíl dorostu

  Dorost začal cvičit v r. 1897

 • 1905

  Založen oddíl žen

  Ženy začínají pravidelně cvičit v roce 1905.

 • 1921 - 1932

  Zakoupení budovy a přístavba tělocvičny

  Teprve v r. 1921 koupila Jednota od občanské záložny tento dům s hostincem (nad hostincem byl sál), který byl se značnými náklady upraven pro činnost Sokola. Rostoucí Jednotě tyto prostory brzy nestačily a tak v r. 1931 se začalo s přístavbou dnešní sokolovny. Byla dostavěna v jubilejním Tyršově roce 1932 a nad vchodem označena „Pamětní sokolovna Tyršova“.

 • 1930

  Rok velkého rozvoje činnosti

  Činnost Jednoty vyvrcholila za neúnavného působení Jaroslava Staši, který byl 34 let náčelníkem jednoty. V r. 1930 měli významné úspěchy muži - nářaďovci mezi nimiž byl i pozdější náčelník Sokola Jaroslav Tomaštík a dále Jaromír Mrlík, Fratišek Slovenčík a další.

 • 1939 - 1945

  Sokol v době války

  Za okupace naší země německými nacisty a tzv. protektorátu (1939 - 1945) bylo v Malenovicích poslední veřejné vystoupení r. 1940. Toto cvičení br. Jaroslav Staša sice nevedl, ale celé je připravil. V témže roce se konal ve Vracově župní slet, jediný, který byl v celé Československé obci sokolské povolen.
  V dubnu 1941 byla činnost Sokola zastavena, jmění zabaveno, činovníci vězněni a popravováni. V odboji činný br. J. Staša a jeho žena byli zatčeni, později bylo zatčeno i několik dalších členů Sokola. Sestra Stašová se brzy z vězení vrátila, J. Staša byl umučen 8. března v koncentračním táboře v Osvětimi.
  Jména obětí II. světové války jsou vyryta na pomníku pod Skalkou. K pátému výročí smrti J. Staši byla odhalena v sokolovně pamětní deska.

 • 1945 - 1948

  Než přišli Komanči

  Po osvobození v květnu 1945 nastal nový rozmach činnosti Sokola. První veřejné cvičení r. 1945 absolvoval ještě z posledních zakládajících členů, tehdy již 88-letý Čeněk Přikryl.
  S největším úsilím se členové Sokola dávají do práce a přípravy XI. Všesokolského sletu, který byl stanoven pro r. 1948. Sletu ale předchází neblahý únor 1948, ale i když byl v té době slet ohrožen, přece jen nakonec byl uspořádán.
  Po tomto mohutném a velkolepém sletu nastal čas stagnace. Sokolem bylo opět manipulováno a nikdo v té době nevěřil, že sokolská myšlenka a ideje budou na celých 42 let umlčeny.

 • 1950 - 1989

  Sokol v době totality

  V 50 letech dochází ke sjednocení tělesné výchovy a sportu, později se podařilo založit svaz ZTV (později ZRTV), ve kterém působili drtivou většinou bývalí Sokolové. Byla u všech snaha dělat všechno tak jako v Sokole, bohužel sokolské ideály se nemohly prosazovat. Myslíme si, že jak u nás tak i v mnoha dalších jednotách se podařilo udržet tradici Sokola i když do r. 1989 pod jiným názvem

 • 1989 -

  Současnost

  V současné době tělocvičná jednota vyvíjí činnost ve všech složkách. Nabízí možnosti cvičení pro rodiče a děti, žákovské a dorostenecké složky a oddíly mužů a žen
  Náplň cvičebních hodin vede cvičence k všestrannému rozvoji. Cvičíme sestavy na nářadí, hrajeme míčové hry, chodíme do přírody.

O nás

Jsme tělocvičná jednota s dlouholetou historií.

Naším hlavním programem je cvičení a zdravý pohyb všech věkových kategorií.

Kontaktní údaje

Tělocvičná jednota Sokol Malenovice

Jar. Staši 230

763 02 Zlín Malenovice

info@sokolmalenovice.cz

soap2day